សេវាជូនដំណឹងអត្រាប្តូរប្រាក់​ ភ្ជាប់ដើម្បី​ឈ្នះ | សែលកាត

សេវាជូនដំណឹងអំពីអត្រាប្តូរប្រាក់​ ភ្ជាប់ដើម្បី​ឈ្នះ

មិនដឹងថា អ្នកគឺកំពុងតែធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្ដរជាតិ ឬ អ្នកដែលចូលចិត្តទិញឥវ៉ាន់តាម អនឡាញនោះទេ អត្រាប្តូរប្រាក់គឺពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក។ ទទួលបានដំណឹងអំពីអត្រាប្តូរប្រាក់ថ្មីៗទាន់ហេតុការជាមួយសេវាអត្រាប្តូរប្រាក់របស់យើង។​

ភ្ជាប់សេវាឥឡូវដើម្បីទទួលបានដំណឹងអំពីអត្រាប្តូរប្រាក់នៅលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នក ថែមទាំងមានឱកាសឈ្នះលុយ $1,000 ជារៀលរាល់ខែ។

ដើម្បីភ្ជាប់សេវា​ ចុច #8869# ឫ តេ 8869

ភ្ជាប់ឥឡូវនេះ​​ ​ហើយទទួលបានការភ្ជាប់ឥតគិតថ្លៃ​រយៈពេល 7ថ្ងៃសម្រាប់អ្នកដែលភ្ជាប់ថ្មី!

ការភ្ជាប់បន្ដ ចំណាយត្រឹមតែ 100 រៀល/ថ្ងៃ!

ទទួលបាន សារជាអក្សរ 2ដង/ថ្ងៃ រៀងរាលថ្ងៃ លើកលែងតែ ថ្ងៃអាទិត្យ និងថ្ងៃឈប់សម្រាក់។​

កម្មវិធីពិសេស សេវាជូនដំណឹងអំពីអត្រាប្តូរប្រាក់​ ភ្ជាប់ដើម្បី​ឈ្នះលុយ $1,000 ជារៀលរាល់ខែ ចាប់ផ្ដើមពិថ្ងៃ​ 31 ខែធ្នូ​ ឆ្នាំ 2018។