វីង | សែលកាត

ជាមួយ វីង ការបញ្ចូលលុយទូរស៍ព្ទកាន់តែងាយ

ដើម្បីបញ្ចូលលុយតាមទូរស៍ព្ទរបស់អ្នក

ជំហានទី1៖ ទូរស័ព្ទទៅកាន់ *989#

ជំហានទី2៖ បញ្ចូលលេខគណនីវីងរបស់អ្នក

ជំហានទី3៖ ចុចលេខ 3 ដើម្បីជ្រើសរើសសេវា វីងទិញកាត (WING TINH CARD)

ជំហានទី4៖ បញ្ចូលលេខទូរសព្ទ័ដែលលោកអ្នកចង់បញ្ចូលទឹកប្រាក់អោយ

ជំហានទី5៖ ជ្រើសរើសចំនួនទឹកប្រាក់ដែលត្រូវបញ្ចូល

ជំហានទី6៖ វាយលេខសំងាត់ដើម្បីបញ្ជាក់

លេាកអ្នកក៏អាចបញ្ចូលលុយទូរស៍ព្ទអោយលេខទូរស៍ព្ទផ្សេងទៀត ភាគីម្ខាងទៀតទទួលបានការជូនដំណឹងមួយដោយការផ្ញើសារជាអក្សរ។

បញ្ចូលលុយនៅតាមភ្នាក់ងារវីង

ជំហានទី1៖ ទៅកាន់សាខា វីងណាមួយ

ជំហានទី2៖ ប្រាប់លេខទូរស៍ព្ទ និងចំនួនលុយដែលអ្នកចង់បញ្ចូលទៅអ្នកលក់

ជំហានទី3៖ អ្នកនឹងទទួលបានវិកយបត្រនិងលេខកូដ 14ខ្ទង់

ជំហានទី4៖ ប្រើលេខកូដដើម្បីបញ្ចូលលុយទូរស៍ព្ទរបស់អ្នក

ជាង8000 ភ្នាក់ងារវីង ដែលលោកអ្នកអាចរកបាននៅតាម ហាងលក់ទូរស័ព្ទ មីនីម៉ាត តូបលក់ឥវ៉ាន់ និងសណ្ឋាគារ មានម៉ាស៊ីនវីងដែលអាចចេញជាប័ណ្ណសម្រាប់ការបញ្ចូលទឹកប្រាក់។

We are upgrading something great, please stay tuned.

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត

កាលបរិច្ឆេទ

Date : 23 July 2024 18:01:59

ប្រភេទបញ្ចាទិញ

Payment of : ONLINE TOP UP

បង់តាមរយៈ

Paid by:

លេខបញ្ជាទិញ

Order ID:

លេខទូរស័ព្ទ

Mobile number : +

ចំនួន

Amount : USD

បញ្ចុះតម្លៃ

Discount : USD

សរុប

Total: USD

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!