កាតកោសបញ្ចូលលុយ | សែលកាត

លោកអ្នកអាចទទួលបាននូវកាតកោសសែលកាតនៅតាមសាខាលក់សែលកាត ហាងចែកចាយសែលកាត និងហាងនានា។

កាតកោសបញ្ចូលលុយ

សុពលភាពប្រើប្រាស់*

1 ដុល្លារ 7 ថ្ងៃ
1.25 ដុល្លារ (5,000 រៀល) 8 ថ្ងៃ
1.50ដុល្លារ 8 ថ្ងៃ
2 ដុល្លារ 15 ថ្ងៃ
2.50 ដុល្លារ (10,000 រៀល) 15 ថ្ងៃ
5 ដុល្លារ 30 ថ្ងៃ
10 ដុល្លារ 40 ថ្ងៃ
20 ដុល្លារ 60 ថ្ងៃ
50 ដុល្លារ 180 ថ្ងៃ

*នៅពេលអ្នកបញ្ចូលលុយច្រើនដង, សុពលភាពទឹកប្រាក់ អាស្រ័យលើសុពលភាពយូរជាងគេ!

*នៅពេលសុពលភាពប្រើប្រាស់ពីទឹកប្រាក់ដែលបានបញ្ចូលផុតកំណត់ សមតុល្យទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់នឹងត្រូវទុកជាអសារបង់។

របៀបបញ្ចូលលុយដោយកាតកោស៖

ចុច *123*លេខសំងាត់ 14ខ្ទង់#

ឧទាហរណ៍៖ *123*12345678912345# រួចធ្វើការហៅចេញ/ផ្ញើ

ដើម្បីត្រួតពិនិត្យសមតុល្យទឹកប្រាក់ក្នុងគណនី៖ ចុច #823#

We are upgrading something great, please stay tuned.

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត

កាលបរិច្ឆេទ

Date : 19 April 2024 15:30:06

ប្រភេទបញ្ចាទិញ

Payment of : ONLINE TOP UP

បង់តាមរយៈ

Paid by:

លេខបញ្ជាទិញ

Order ID:

លេខទូរស័ព្ទ

Mobile number : +

ចំនួន

Amount : USD

បញ្ចុះតម្លៃ

Discount : USD

សរុប

Total: USD

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!