កាតកោសបញ្ចូលលុយ | សែលកាត

លោកអ្នកអាចទទួលបាននូវកាតកោសសែលកាតនៅតាមសាខាលក់សែលកាត ហាងចែកចាយសែលកាត និងហាងនានា។

កាតកោសបញ្ចូលលុយ សុពលភាពប្រើប្រាស់*
1 ដុល្លារ 8 ថ្ងៃ
2 ដុល្លារ 15 ថ្ងៃ
5 ដុល្លារ 30 ថ្ងៃ
10 ដុល្លារ 40 ថ្ងៃ
20 ដុល្លារ 60 ថ្ងៃ
50 ដុល្លារ 180 ថ្ងៃ

*នៅពេលអ្នកបញ្ចូលលុយច្រើនដង, សុពលភាពទឹកប្រាក់ អាស្រ័យលើសុពលភាពយូរជាងគេ!

*នៅពេលសុពលភាពប្រើប្រាស់ពីទឹកប្រាក់ដែលបានបញ្ចូលផុតកំណត់ សមតុល្យទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់នឹងត្រូវទុកជាអសារបង់។

របៀបបញ្ចូលលុយដោយកាតកោស៖

ចុច *123*លេខសំងាត់ 14ខ្ទង់#

ឧទាហរណ៍៖ *123*12345678912345# រួចធ្វើការហៅចេញ/ផ្ញើ

ដើម្បីត្រួតពិនិត្យសមតុល្យទឹកប្រាក់ក្នុងគណនី៖ ចុច #823#

  • នៅពេលសុពលភាពប្រើប្រាស់ពីទឹកប្រាក់ដែលបានបញ្ចូលផុតកំណត់ សមតុល្យទឹកប្រាក់ដែលនៅសល់នឹងត្រូវទុកជាអសារបង់។
  • ចំនួន SMS ឥតគិតថ្លៃ នឹងផ្តល់ជូនអាស្រ័យលើចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានបញ្ចូល ហើយមានចំនួនអតិបរមាត្រឹមតែ 450 SMS។ ដើម្បីឆែកមើលចំនួន SMS ឥតគិតថ្លៃ និងរយេះពេលផុតកំណត់នៃការប្រើប្រាស់ SMS ទាំងនោះ សូមវាយ #124# រួចចុចបញ្ជូន  ។

ពាក់ព័ន្ធ

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !