អំពីយើង | សែលកាត

Launched in 1997, Cellcard is Cambodia’s longest-serving and only 100% Cambodian-owned operator, reputed for its long history of first-to-market innovations, outstanding customer service and the fastest, most reliable mobile network.  Considered as one of the biggest telco companies in Cambodia, Cellcard services over four million customers with nationwide coverage and an expansive dealer and distribution network.

 

ENABLING AND ENRICHING DIGITAL LIFESTYLES

With a vision towards  providing connectivity for all and enhancing the way customers live, work and play, Cellcard’s portfolio continues to expand to accommodate and build the esports and gaming community, provide digital entertainment services to address the need for real-time and on-demand content, and offer innovative and insightful enterprise solutions to support businesses.

 

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!