អាយឡូត | សែលកាត

បញ្ចូលលុយទូរស៍ព្ទកាន់តែងាយស្រួល!

ជាមួយ អាយឡូត លោកអ្នកអាចបញ្ចូលលុយចាប់ពី $1  ឡើងទៅ។

សូមស្វែងរកឡូហ្គោដែលសរសរពាក្យ “អាយឡូតមាននៅទីនេះ”។

ដើម្បី បញ្ចូលលុយតាមរយៈ អាយឡូត៖ សូមទៅកាន់ហាងដែលមានឡូហ្គោ អាយឡូត និងប្រាប់ពី លេខទូរស៍ព្ទ និងចំនួនដែលលោកអ្នកចង់បញ្ចូលបន្ទាប់មកលោកអ្នកនឹងទទួលបានលុយបញ្ចូល តាមរយៈសារជាអក្សរក្នុង ទូរស័ព្ទអ្នក។

ដើម្បីត្រួតពិនិត្យសមតុល្យទឹកប្រាក់៖ សូមចុច  *1201#

បញ្ចូលលុយ សុពលភាពប្រើប្រាស់*
$1 – < $1.25  7 ថ្ងៃ
$1.25  – < $2 8 ថ្ងៃ
$2 – <$3 15 ថ្ងៃ
$3 – <$4 18 ថ្ងៃ
$4 – <$5 26 ថ្ងៃ
$5 – <$6 30 ថ្ងៃ
$6 – <$10 35 ថ្ងៃ
$10 – <$11 40 ថ្ងៃ
$11 – <$20 50 ថ្ងៃ
$20 – <$31 60 ថ្ងៃ
$31 – <$50 80 ថ្ងៃ
≥ $50 180 ថ្ងៃ

*នៅពេលអ្នកបញ្ចូលលុយច្រើនដង, សុពលភាពទឹកប្រាក់ អាស្រ័យលើសុពលភាពយូរជាងគេ!

We are upgrading something great, please stay tuned.

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត

កាលបរិច្ឆេទ

Date : 19 April 2024 16:35:42

ប្រភេទបញ្ចាទិញ

Payment of : ONLINE TOP UP

បង់តាមរយៈ

Paid by:

លេខបញ្ជាទិញ

Order ID:

លេខទូរស័ព្ទ

Mobile number : +

ចំនួន

Amount : USD

បញ្ចុះតម្លៃ

Discount : USD

សរុប

Total: USD

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!