អាយឡូត | សែលកាត
NULL

បញ្ចូលលុយទូរស៍ព្ទកាន់តែងាយស្រួល!

ជាមួយ អាយឡូត លោកអ្នកអាចបញ្ចូលលុយចាប់ពី $1  ឡើងទៅ។

សូមស្វែងរកឡូហ្គោដែលសរសរពាក្យ “អាយឡូតមាននៅទីនេះ”។

ដើម្បី បញ្ចូលលុយតាមរយៈ អាយឡូត៖ សូមទៅកាន់ហាងដែលមានឡូហ្គោ អាយឡូត និងប្រាប់ពី លេខទូរស៍ព្ទ និងចំនួនដែលលោកអ្នកចង់បញ្ចូលបន្ទាប់មកលោកអ្នកនឹងទទួលបានលុយបញ្ចូល តាមរយៈសារជាអក្សរក្នុង ទូរស័ព្ទអ្នក។

ដើម្បីត្រួតពិនិត្យសមតុល្យទឹកប្រាក់៖ សូមចុច  #823#

បញ្ចូលលុយ សុពលភាពប្រើប្រាស់*
$1 – < $1.25  7 ថ្ងៃ
$1.25  – < $2 8 ថ្ងៃ
$2 – <$3 15 ថ្ងៃ
$3 – <$4 18 ថ្ងៃ
$4 – <$5 26 ថ្ងៃ
$5 – <$6 30 ថ្ងៃ
$6 – <$10 35 ថ្ងៃ
$10 – <$11 40 ថ្ងៃ
$11 – <$20 50 ថ្ងៃ
$20 – <$31 60 ថ្ងៃ
$31 – <$50 80 ថ្ងៃ
≥ $50 180 ថ្ងៃ

*នៅពេលអ្នកបញ្ចូលលុយច្រើនដង, សុពលភាពទឹកប្រាក់ អាស្រ័យលើសុពលភាពយូរជាងគេ!

We are upgrading something great, please stay tuned.

Online Top Up via Cellcard website is currently unavailable. Please Top Up via Cellcard App instead. For more information, please visit this link: https://bit.ly/ccapptp

ពាក់ព័ន្ធ

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត

កាលបរិច្ឆេទ

Date : 23 January 2022 04:18:35

ប្រភេទបញ្ចាទិញ

Payment of : ONLINE TOP UP

បង់តាមរយៈ

Paid by:

លេខបញ្ជាទិញ

Order ID:

លេខទូរស័ព្ទ

Mobile number : +

ចំនួន

Amount : USD

បញ្ចុះតម្លៃ

Discount : USD

សរុប

Total: USD