ការងារ | សែលកាត

ជំហាន ចូលទៅក្នុង ពេលអនាគត ភ្លឺស្វាង របស់អ្នកជាមួយ ក្រុមហ៊ុន សែលកាត។ ចូលរួមជាមួយពួកយើង នៅថ្ងៃនេះ!

Multilingual Communications Specialist

Produces, designs, and publishes contents in Khmer Language for community members Manages and monitors Group career page in Facebook Tra...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 30 Sep 2019

បង្ហាញបន្ថែម

Employee Relations & Compliance Executive

Deals with conflict and grievance resolution Monitors and controls employee cases documentation Builds network with CAMFEBA or Legal fir...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 30 Sep 2019

បង្ហាញបន្ថែម

Learning and Development Specialist

Analyses and identifies performance gaps and learning needs, identify training and development needs within an organization through job ...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 30 Sep 2019

បង្ហាញបន្ថែម

Recruitment Intern

Encodes application into database Files resumes and other recruitment documents properly Coordinates testing and interviewing Invites ca...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 30 Sep 2019

បង្ហាញបន្ថែម

Learning and Development Supervisor

Manages training budget and supports vendor/training partners management Monitors and updates of the training database and learning mate...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 30 Sep 2019

បង្ហាញបន្ថែម

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !