ការងារ | សែលកាត

ជំហាន ចូលទៅក្នុង ពេលអនាគត ភ្លឺស្វាង របស់អ្នកជាមួយ ក្រុមហ៊ុន សែលកាត។ ចូលរួមជាមួយពួកយើង នៅថ្ងៃនេះ!

Technical Support HR Digitalization

Works with Project/Program Manager to do QA test to deliver tools for the HR Department and Cellcard Employee Assists on HR digital tool...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 29 Feb 2020

បង្ហាញបន្ថែម

Leadership Development Specialist

Analyses and identifies performance gaps and learning needs, identifies training and development needs within an organization through jo...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 29 Feb 2020

បង្ហាញបន្ថែម

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !