ការងារ | សែលកាត

ជំហាន ចូលទៅក្នុង ពេលអនាគត ភ្លឺស្វាង របស់អ្នកជាមួយ ក្រុមហ៊ុន សែលកាត។ ចូលរួមជាមួយពួកយើង នៅថ្ងៃនេះ!

Employee Relations & Compliance Executive

Deals with conflict and grievance resolution Monitors and controls employee cases documentation Builds network with CAMFEBA or Legal fir...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Aug 2019

បង្ហាញបន្ថែម

Learning and Development Specialist

Analyses and identifies performance gaps and learning needs, identify training and development needs within an organization through job ...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Aug 2019

បង្ហាញបន្ថែម

Recruitment Intern

Encodes application into database Files resumes and other recruitment documents properly Coordinates testing and interviewing Invites ca...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Aug 2019

បង្ហាញបន្ថែម

Learning and Development Supervisor

Manages training budget and supports vendor/training partners management Monitors and updates of the training database and learning mate...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Aug 2019

បង្ហាញបន្ថែម

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !