ការងារ | សែលកាត

ជំហាន ចូលទៅក្នុង ពេលអនាគត ភ្លឺស្វាង របស់អ្នកជាមួយ ក្រុមហ៊ុន សែលកាត។ ចូលរួមជាមួយពួកយើង នៅថ្ងៃនេះ!

Head of Digital Projects

Drives the product definition and requirements specification for our innovative Cellcard Consumer Designs, develops, deploys and operate...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 30 Jun 2019

បង្ហាញបន្ថែម

Prepaid Product Manager

Generates ideas and drive thought-leaderships for new services and product enhancements Leads requirement definition, coordinate with th...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 30 Jun 2019

បង្ហាញបន្ថែម

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !