ការងារ | សែលកាត

ជំហាន ចូលទៅក្នុង ពេលអនាគត ភ្លឺស្វាង របស់អ្នកជាមួយ ក្រុមហ៊ុន សែលកាត។ ចូលរួមជាមួយពួកយើង នៅថ្ងៃនេះ!

Senior Prepaid Product Executive

Develops PDD and Test case to meet the requirement of approved product/services for IT implementation. Leads product/service implementat...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Aug 2019

បង្ហាញបន្ថែម

Head of Digital Projects

Drives the product definition and requirements specification for our innovative Cellcard Consumer Designs, develops, deploys and operate...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Aug 2019

បង្ហាញបន្ថែម

Prepaid Product Manager

Generates ideas and drive thought-leaderships for new services and product enhancements Leads requirement definition, coordinate with th...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Aug 2019

បង្ហាញបន្ថែម

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !