ការងារ | សែលកាត

ជំហាន ចូលទៅក្នុង ពេលអនាគត ភ្លឺស្វាង របស់អ្នកជាមួយ ក្រុមហ៊ុន សែលកាត។ ចូលរួមជាមួយពួកយើង នៅថ្ងៃនេះ!

React Native Developer

Develops new user-facing features using React.js for our customer facing applications Builds reusable components and front-end libraries...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 30 Nov 2019

បង្ហាញបន្ថែម

Quality Assurance Engineer

Creates Test Plan and Test Cases for the testing as well as the for the UAT testing Manages the UAT Testing with all stakeholders Contro...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 30 Nov 2019

បង្ហាញបន្ថែម

UX/UI Designer

Conducts concept and usability testing and gather feedback Creates personas through user research and data Defines the right interaction...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 30 Nov 2019

បង្ហាញបន្ថែម

UX Designer

Conducts concept and usability testing and gathers feedback Creates personas through user research and data Defines the right interactio...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 30 Nov 2019

បង្ហាញបន្ថែម

Senior Prepaid Product Executive

Develops PDD and Test case to meet the requirement of approved product/services for IT implementation. Leads product/service implementat...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 30 Nov 2019

បង្ហាញបន្ថែម

Head of Digital Projects

Drives the product definition and requirements specification for our innovative Cellcard Consumer Designs, develops, deploys and operate...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 30 Nov 2019

បង្ហាញបន្ថែម

Prepaid Product Manager

Generates ideas and drive thought-leaderships for new services and product enhancements Leads requirement definition, coordinate with th...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 30 Nov 2019

បង្ហាញបន្ថែម

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !