ការងារ | សែលកាត

ជំហាន ចូលទៅក្នុង ពេលអនាគត ភ្លឺស្វាង របស់អ្នកជាមួយ ក្រុមហ៊ុន សែលកាត។ ចូលរួមជាមួយពួកយើង នៅថ្ងៃនេះ!

Senior BI Specialist

Defines road map for BI and commercial team Develops and analyses business trend & customer needs Determines and analyzes queries &a...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Dec 2018

បង្ហាញបន្ថែម