ការងារ | សែលកាត

ជំហាន ចូលទៅក្នុង ពេលអនាគត ភ្លឺស្វាង របស់អ្នកជាមួយ ក្រុមហ៊ុន សែលកាត។ ចូលរួមជាមួយពួកយើង នៅថ្ងៃនេះ!

Data Scientist

Automates of data acquisition Preforms data mining using various languages (including SQL and NoSQL) Augments and enriches internal data...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Oct 2019

បង្ហាញបន្ថែម

Campaigns & Partner Relations Manager

Designs, plans and runs marketing campaigns under the Loyalty program targeting all eligible customers or selected segments only Manages...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Oct 2019

បង្ហាញបន្ថែម

Senior Loyalty Program Executive

Tracks and monitors campaign roadmap and schedules Delivers campaign status and performance reports Manages A&P spend and vendor pay...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Oct 2019

បង្ហាញបន្ថែម

Head of Loyalty Program

Creates of the Loyalty Program Go-to-Market and Marketing planning Designs and presents the customer journey of the Loyalty program per ...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Oct 2019

បង្ហាញបន្ថែម

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !