ការងារ | សែលកាត

ជំហាន ចូលទៅក្នុង ពេលអនាគត ភ្លឺស្វាង របស់អ្នកជាមួយ ក្រុមហ៊ុន សែលកាត។ ចូលរួមជាមួយពួកយើង នៅថ្ងៃនេះ!

Pricing Specialist

Assists in delivering a Pricing strategy based on market research and company objective Oversights and evaluates the performance of prod...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Jan 2020

បង្ហាញបន្ថែម

Data Scientist

Preforms data mining using various programing language Customizes management report base segment needed Develops and revises statistical...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Jan 2020

បង្ហាញបន្ថែម

Data Scientist

Automates of data acquisition Preforms data mining using various languages (including SQL and NoSQL) Augments and enriches internal data...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Jan 2020

បង្ហាញបន្ថែម

Campaigns & Partner Relations Manager

Designs, plans and runs marketing campaigns under the Loyalty program targeting all eligible customers or selected segments only Manages...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Jan 2020

បង្ហាញបន្ថែម

Senior Loyalty Program Executive

Tracks and monitors campaign roadmap and schedules Delivers campaign status and performance reports Manages A&P spend and vendor pay...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Jan 2020

បង្ហាញបន្ថែម

Head of Loyalty Program

Creates of the Loyalty Program Go-to-Market and Marketing planning Designs and presents the customer journey of the Loyalty program per ...

ថ្ងៃឈប់ទទួលពាក្យ: 31 Jan 2020

បង្ហាញបន្ថែម

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !