តើអ្វីជាការភ្ជាប់បន្តដោយស្វ័យប្រវត្តិ? ហើយហេតុអ្វីបានជាវាកាត់លុយរបស់ខ្ញុំភ្លាមៗបន្ទាប់ពីខ្ញុំធ្វើការបញ្ចូលលុយហើយ? | សែលកាត