តើខ្ញុំត្រូវធ្វើបែបណា បើសិនខ្ញុំបានបាត់ទូរស័ព្ឬដែលមាន eSIM? | សែលកាត

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!