USSD: iKnow iKnow Subscribe-Unsubscribe | សែលកាត

ដើម្បីភ្ជាប់សេវា iKnow iKnow៖

ចុចទីនេះ 8686

ដើម្បីផ្តាច់សេវា៖

តេទៅ 8686 រួចចុចលេខ 3

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត