ឈ្នះគម្រោង Cellcard 4U ឥតគិតថ្លៃរយៈពេល 1 ឆ្នាំ! | សែលកាត

ឈ្នះគម្រោង Cellcard 4U ឥតគិតថ្លៃរយៈពេល 1 ឆ្នាំ!

ឱកាសឈ្នះគម្រោង Cellcard 4U ពេញមួយឆ្នាំ សម្រាប់អតិថិជនសំណាង 5 នាក់ រៀងរាល់ថ្ងៃ!

ដើម្បីមានឱកាសឈ្នះ គ្រាន់តែថតសែលហ្វីជាមួយ Cellcard 4U sticker នៅលើ Facebook ហើយ Share រូបថតនោះទៅលើបណ្តាញសង្គមរបស់អ្នកជាការស្រេច។

ងាយស្រួលខ្លាំងណាស់ ដើម្បីឈ្នះអ៊ីនធើណិត តេនិងផ្ញើសារក្នុងប្រព័ន្ធឥតគិតថ្លៃពេញមួយឆ្នាំ!

ភ្ជាប់គម្រោង Cellcard 4U ហើយធ្វើតាមលក្ខខណ្ឌ ហើយអ្នកអាចក្លាយជាអ្នកឈ្នះគម្រោងឥតគិតថ្លៃពេញមួយឆ្នាំ!

ចាប់ថតរូបសែលហ្វីរបស់អ្នកជាមួយ Cellcard 4U ​ដោយ ចុចទីនេះ!

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !