ទទួលបានកូដបញ្ចុះតម្លៃ 50% ពី GrabFood! | សែលកាត

ទទួលបានកូដបញ្ចុះតម្លៃ 50% ពី GrabFood!

សម្រាប់រាល់ការទិញសុីមថ្មីពី Cellcard ហើយភ្ជាប់គម្រោង Time To Rise $6 សេរី $4 ឬ $8 អ្នកនឹងទទួលបានកូដបញ្ចុះតម្លៃ 50% សម្រាប់ការកម៉្មុងម្ហូបពី GrabFood! (ប្រើប្រាស់បាន 2 ដង ជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃរហូតដល់ $3)

 

*សម្រាប់ការទិញសុីម Cellcard ថ្មី និង អ្នកប្រើ GrabFood ថ្មីតែប៉ុណ្ណោះ។ ការផ្តល់ជូនរហូតដល់ 25 មីនា 2023។

ទិញឥឡូវនេះ!

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត