សែលកាតធម្មតា | សែលកាត

 

 

អត្រាតម្លៃបង្ហាញខាងលើនេះ គឺតម្លៃគិតប្រាក់ពី គណនីគោលតែប៉ុណ្ណោះ។

សែលកាតធម្មតា

ទូរស័ព្ទ:គិតតាមតម្លៃធម្មតា
ទិន្នន័យអ៊ីនធើណិត:2.5 សេន/MB
សុពលភាព:តាមការបញ្ចូលលុយ
តម្លៃ:គិតតាមតម្លៃធម្មតា
#8181#4#1#
 • សុពលភាពគណនីគោល
  បញ្ចូលលុយ សុពលភាពប្រើប្រាស់*
  $1 – <$2 8 ថ្ងៃ
  $2 – <$3 15 ថ្ងៃ
  $3 – <$4 18 ថ្ងៃ
  $4 – <$5 26 ថ្ងៃ
  $5 – <$6 30 ថ្ងៃ
  $6 – <$10 35 ថ្ងៃ
  $10 – <$11 40 ថ្ងៃ
  $11 – <$20 50 ថ្ងៃ
  $20 – <$31 60 ថ្ងៃ
  $31 – <$50 80 ថ្ងៃ
  ≥ $50 180 ថ្ងៃ

  *នៅពេលអ្នកបញ្ចូលលុយច្រើនដង, សុពលភាពទឹកប្រាក់ អាស្រ័យលើសុពលភាពយូរជាងគេ!

 • សុពលភាពលុយបន្ថែម
  បញ្ចូលលុយ សុពលភាពទឹកប្រាក់បន្ថែម
  1ដុល្លារ ឬ តិចជាង 2ដុល្លារ 5 ថ្ងៃ
  2ដុល្លារ ឬ តិចជាង 5ដុល្លារ 9 ថ្ងៃ
  ចាប់ពី 5ដុល្លារ ឡើងទៅ 20 ថ្ងៃ
 • សម្រាប់ការប្តូរ ពីគម្រោងសែលកាត ណាមួយ មកសែលកាតធម្មតា មិនត្រូវបានគិតប្រាក់ទេ
 • ការហៅទូរស័ព្ទចេញពីសមតុល្យលុយបន្ថែមត្រូវបានគិតប្រាក់រៀងរាល់ 60 វិនាទីម្តង
 • ការហៅទូរស័ព្ទក្រៅប្រព័ន្ធ និង ក្រៅប្រទេស ត្រូវបានគិតប្រាក់រៀងរាល់ 60 វិនាទីម្តង
 • ការផ្ញើសារក្នុងប្រព័ន្ធ​ចេញពី កញ្ចប់លុយបន្ថែម, BIG LOVE, ដូរលុយអស្ចារ្យ និង កញ្ចប់គម្រោង  គិតប្រាក់ 6 សេន/សារ

ពាក់ព័ន្ធ

បញ្ចូលលុយតាមអ៊ីនធើណិត

សិក្សាបន្ថែម

សេវាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

សិក្សាបន្ថែម

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!