គម្រោងនិយាយ | សែលកាត

អត្រាតម្លៃថ្មីនេះ​ មានប្រសិទ្ធិភាពចាប់ពីថ្ងៃទី​​27 ខែមីនា ឆ្នាំ​​​ 2018 នេះតទៅ។

អត្រាតម្លៃបង្ហាញខាងលើនេះ គឺតម្លៃគិតប្រាក់ពី គណនីគោលតែប៉ុណ្ណោះ។

សែលកាតនិយាយ

ទូរស័ព្ទ:គិតតាមតម្លៃធម្មតា
ទិន្នន័យអ៊ីនធើណិត:5 សេន/MB
សុពលភាព:ការបញ្ចូលលុយ
តម្លៃ:គិតតាមតម្លៃធម្មតា
#8181#1#1#
  • សុពលភាពគណនីគោល
បញ្ចូលលុយ សុពលភាពគណនីគោល
$1 ឬ តិចជាង $2 8 ថ្ងៃ
$2 ឬច្រើនជាងនេះ 60 ថ្ងៃ
  • សុពលភាពលុយបន្ថែម
បញ្ចូលលុយ សុពលភាពទឹកប្រាក់បន្ថែម
1ដុល្លារ ឬ តិចជាង 2ដុល្លារ 5 ថ្ងៃ
2ដុល្លារ ឬ តិចជាង 5ដុល្លារ 9 ថ្ងៃ
ចាប់ពី 5ដុល្លារ ឡើងទៅ 20 ថ្ងៃ
  • សម្រាប់ការប្តូរ ពីគម្រោង សែលកាតណាមយយ ទៅសែលកាតនិយាយ នឹងត្រូវកាត់ទឹកប្រាក់ 1 ដុល្លារ
  • ការហៅទូរស័ព្ទចេញពីសមតុល្យទឹកប្រាក់បន្ថែមត្រូវបានគិតប្រាក់រៀងរាល់ 60 វិនាទី​ ម្តង
  • ការផ្ញើសារក្នុងប្រព័ន្ធ​ចេញពី កញ្ចប់លុយបន្ថែម, BIG LOVE, ដូរលុយអស្ចារ្យ និង កញ្ចប់គម្រោង  គិតប្រាក់ 6 សេន/សារ
  • សុពលភាពទឹកប្រាក់ និងរយៈពេលទទួលការហៅទូរស័ព្ទចូល មិនអាចផ្ទេរទៅកាន់សែលកាតធម្មតាទេ
  • ទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យផ្ទេរតាមរយៈP2P

 

តើធ្វើដូចម្តេចដើម្បីភ្ជាប់អ៊ីនធើណិតលើទូរស័ព្ទដៃរបស់ខ្ញុំ?

លោកអ្នកអាចសាកល្បងធ្វើតាមការណែនាំដូចខាងក្រោម។ ទូរស័ព្ទម៉ាកផ្សេងគ្នា របៀបភ្ជាប់ផ្សេងគ្នា៖
–    iOS ៖     ចូលទៅ Settings => Cellular => Cellular Data Network => APN type word “Cellcard”
–    Android ៖
o    ទូរស័ព្ទប្រភេទខ្លះ៖ចូលទៅ Settings => More Settings => Wireless Network => Mobile Network => Access point Name => Create New APN => Connection Name “Cellcard”  => APN Name fill in “Cellcard” => Save.
o    ទូរស័ព្ទប្រភេទខ្លះ៖ចូលទៅ Settings =>  Wireless Network => Mobile Network => Access point Name => Create New APN => Connection Name “Cellcard”  => APN Name fill in “Cellcard” => Save.
ប្រសិនជាលោកអ្នកត្រូវការជំនួយបន្ថែម សូមទូរស័ព្ទទៅ 812

ហេតុអ្វីបានជាអត្រាតម្លៃទិន្នន័យអ៊ីនធើណិត និងសារជាអក្សរសម្រាប់គម្រោង សែលកាតនិយាយ ថ្លៃជាងគម្រោងសែលកាតធម្មតា?

ព្រោះគម្រោងសែលកាត និយាយ ផ្ដល់អត្រាតម្លៃលើការនិយាយទូរស័ព្ទទាបជាងគម្រោងសែលកាតធម្មតា។ ប្រសិនជាអ្នកត្រូវការប្រើទិន្នន័យអ៊ីនធើណិត ឬសារជាអក្សរច្រើនជាមួយអត្រាតម្លៃទាប លោកអ្នកអាចប្តូរពីគម្រោងសែលកាត និយាយ ទៅគម្រោងសែលកាតធម្មតាដោយចុច #8181#4#1# ឬប្តូរទៅគម្រោង XG ដោយចុច #8181#3# ហើយជ្រើសយកគម្រោងដែលអ្នកពេញចិត្ត ។

ប្រសិនបើខ្ញុំមិនចង់ប្រើអ៊ីនធើណិត តើត្រូវធ្វើដូចម្តេច?

ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនត្រូវការប្រើអ៊ីនធើណិត លោកអ្នកអាចបិទអ៊ីនធើណិតលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នកដោយអនុវត្តតាមការណែនាំខាងក្រោមនេះ៖
ទូរស័ព្ទប្រភេទ iOS: ចូលទៅ Settings => Cellular => click Off on the Cellular Data.
ទូរស័ព្ទប្រភេទ Android : ចូលទៅ Settings => Data Usage => Click Off on the Mobile Data

ពាក់ព័ន្ធ

អ្វីដែលថ្មីសំខាន់ៗ

សិក្សាបន្ថែម

បញ្ចូលលុយតាមអ៊ីនធើណិត

សិក្សាបន្ថែម

សេវាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

សិក្សាបន្ថែម

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត