គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន | សែលកាត

រកគម្រោងរបស់សែលកាតដែលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក!

តើអ្វីទៀតដែលចាំបាច់សម្រាប់អ្នក?

តើក្នុងមួយខែអ្នកចំណាយអស់ប៉ុន្មាន?

XG1.5

ទូរសព្ទ័ក្នុងប្រព័ន្ធ:71 នាទី
ទិន្នន័យអ៊ីនធើណិត:1400 MB | មានតម្លៃ 35 ដុល្លារ
សុពលភាព:7 ថ្ងៃ
តម្លៃ:1.50 ដុល្លារ
#8282#15#

XG6

ទូរស័ព្ទ/ផ្ញើសារក្នុងប្រព័ន្ធ:មានតម្លៃ $3000
ទិន្នន័យអ៊ីនធើណិត:8000 MB | មានតម្លៃ 200 ដុល្លារ
សុពលភាព:30 ថ្ងៃ
តម្លៃ:6.00 ដុល្លារ
#8282#60#

ពាក់ព័ន្ធ

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង សារជាអក្សរ

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង VoIP

សិក្សាបន្ថែម

សែលកាតឈ្នះពានរង្វាន់បណ្ដាញសេវាអ៊ីនធើណិតលឿនជាងគេបំផុតនៅកម្ពុជា !