គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន | សែលកាត

រកគម្រោងរបស់សែលកាតដែលល្អបំផុតសម្រាប់អ្នក!

តើអ្វីទៀតដែលចាំបាច់សម្រាប់អ្នក?

តើក្នុងមួយខែអ្នកចំណាយអស់ប៉ុន្មាន?

4U 10000

អ៊ីនធើណិត:12GB
តេក្នុងប្រព័ន្ធ:ឥតកំណត់
ផ្ញើសារក្នុងប្រព័ន្ធ:1,200 សារ
អត្ថប្រយោជន៍ពិសេស:ភ្ជាប់ 3 ដង ថែម 1 ដង
គម្រោងដែលនៅសល់:បូកបន្ថែមទៅគម្រោងថ្មីពេញ 1ឆ្នាំ
សុពលភាព:7 ថ្ងៃ
តម្លៃ:10,000៛ ($2.50)
*5000*2#

ពាក់ព័ន្ធ

អ្វីដែលថ្មីសំខាន់ៗ

សិក្សាបន្ថែម

បញ្ចូលលុយតាមអ៊ីនធើណិត

សិក្សាបន្ថែម

សេវាទំនាក់ទំនងអន្តរជាតិ

សិក្សាបន្ថែម

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត