បណ្តុំស្លាកសញ្ញា | សែលកាត

ថ្នាក់ដឹកនាំរបស់សែលកាត

IAN WATSON – CEO

Download

LYNNETTE GAN – CFO

Download

NICKY ENRIQUEZ – CPO

Download

JONJON NAVAL – CTO

Download

SOKSOPHAY LIM – CIO

Download

LASZLO BARTA – CCAO

Download

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត