កញ្ចប់គម្រោង VoIP | សែលកាត

តេទៅ 5 ប្រទេសជាមួយ គម្រោង VoIP របស់សែលកាត

តេទូរស័ព្ទទៅក្រៅប្រទេសជាមួយអត្រាតម្លៃកាន់តែសមរម្យជាមួយគម្រោង VoIP។
ត្រឹមតែ2ដុល្លារទទួលបាន 60 នាទី  សម្រាប់ហៅទៅកាន់5ប្រទេសរួមមាន៖ ថៃ ចិន អាមេរិក កាណាដា និងសិង្ហបុរី ហើយមាន សុពលភាព30ថ្ងៃ។

ដើម្បីភ្ជាប់គម្រោង៖ ចុច *8393*1#

 

ដើម្បីហៅទូរស័ព្ទចេញ៖ ចុច 177  [លេខកូដប្រទេស]  [លេខទូរស័ព្ទ]

ប្រទេស លេខកូដប្រទេស
ថៃ 66
អាមេរិច 1
កាណាដា 1
សិង្ហបុរី 65
ចិន 86

 

ចំណាំ៖

ដើម្បីពិនិត្យសមតុល្យ៖ ចុច *8393*2#

ដើម្បីបញ្ឈប់ការភ្ជាប់ឡើងវិញស្វ័យប្រវត្តិ៖ ចុច *8393*3#

ពាក់ព័ន្ធ

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត