សារព័ត៌មានដើមអំពិលជាសំឡេង | សែលកាត

ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពី សារព័ត៌មានដើមអម្ពិល

ជ្រើសយកជំរើស 3 ដូចខាងក្រោម៖

  • ព័ត៌មានកាលពីម្សិលមិញ(រក្សារទុករយៈ)
  • ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃ(ផ្សាយជូន3ដងក្នុង1ថ្ងៃ)

– ព័ត៌មានពេលព្រឹក៖ ផ្សាយជូនពីម៉ោង 7:30 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 8 ព្រឹក

– ព័ត៌មានពេលរសៀល៖ ផ្សាយជូនពីម៉ោង 11:30 ព្រឹក ដល់ម៉ោង 12 រសៀល

– ព័ត៌មានពេលល្ងាច៖ ផ្សាយជូនពីម៉ោង 6:30 ល្ងាច ដល់ម៉ោង 7:30 ល្ងាច

  • ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៏

ព័ត៌មាននឹងត្រូវផ្សព្វផ្សាយជាសំឡេង មានរយៈពេលពី 2 ទៅ 4 នាទី

អ្នកនឹងទទួលបានសារ ជាដំណឹងជាមួយចំណងជើងនៃព័ត៌មាន

ដើម្បីស្តាប់ព័ត៌មាន៖ ទូរស័ព្ទទៅ 7878

ដើម្បីភ្ជាប់សេវា៖ ទូរស័ព្ទទៅ 7878 ហើយធ្វើតាមការណែនាំ

ដើម្បីផ្ដាច់៖ សូមផ្ញើសារ  [0] ទៅ  7878

ទូរស័ព្ទទៅ 7878 មានតម្លៃ 1សេន ក្នុង 1នាទី

សេវាកម្មប្រចាំថ្ងៃមានតម្លៃ 3សេន ក្នុង 1ថ្ងៃ ទទួលបាន 200 នាទី

ពាក់ព័ន្ធ

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត