សេវាដំណឹងព័ត៌មានថ្មីៗ | សែលកាត

ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ ទាន់ហេតុការណ៍ដោយផ្ទាល់ក្នុងទូរស័ព្ទរបស់លោកអ្នក

តែងតែជាអ្នកដែលទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗមុនគេ

ភ្ជាប់សេវា News Alerts ហើយទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗ

ដើម្បីភ្ជាប់គម្រោងសេវាដំណឹងព័ត៌មានថ្មីៗ ៖ វាយ #8868#1#1# ហើយអនុវត្តតាមការណែនាំ

សម្រាប់ការភ្ជាប់គម្រោងនឹងត្រូវគិតប្រាក់ 50 សេន/1ខែ

លោកអ្នកនឹងទទួលបានព័ត៌មានជាសារ ជាអក្សរ 2ដង/ថ្ងៃ ថ្ងៃច័ន្ទ ដល់ថ្ងៃសៅរ៏

  • ដើម្បីផ្តាច់ការភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ សូមចុច #8868#1#2#
  • Subscription to this service will be automatically renewed without prior notification.
  • USSD command 8868 is free of charge

ពាក់ព័ន្ធ

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត