សេវា Job Alerts | សែលកាត

ទទួលយកឱកាសការងារថ្មីៗ ចុងក្រោយតាមរយៈទូរស័ព្ទដៃរបស់លោកអ្នក

ដើម្បីភ្ជាប់សេវា៖ វាយ #8868#3#1# រួចអនុវត្តតាមការណែនាំ

សម្រាប់តម្លៃភ្ជាប់គម្រោងតម្លៃ 50 សេន/1ខែ

លោកអ្នកនឹងទទួលបានការផ្ញើសារ 2 ដងក្នុង 1ថ្ងៃ លើកលែងតែថ្ងៃចុងសប្តាហ៍ និង ថ្ងៃសម្រាកបុណ្យជាតិ។

  • លោកអ្នកនឹងទទួលបាន ការប្រកាសស្វែងរកបុគ្គលិកពីបណ្តារក្រុមហ៊ុនផ្សេងៗ ដែលត្រូវនិងប្រភេទ ការងារដែលលោកអ្នកកំពុងស្វែងរក រៀងរាល់ពេល
  • តាមច្បាប់គោលការរបស់សេវានេះសម្រាប់កញ្ចប់ទូរស័ព្ទសួរគ្មានដែនកំណត់ ក្នុង 1 សប្តាហ៍ គឺស្មើនិង ការផ្តល់ដំណឹងចំនួន 350 ដង ក្នុង 1 សប្តាហ៍។

ពាក់ព័ន្ធ

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត