សេវាព័ត៌មានពីការបញ្ចុះតម្លៃ | សែលកាត

ចង់ដឹងថា មានការបញ្ចុះតម្លៃនៅឯណាដែរអត់?

ទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗពីការលក់បញ្ចុះតម្លៃពីហាងជាច្រើន!

ប្រសិនបើអ្នកចូលចិត្តទិញទំនិញ ឬញ៉ាំអាហារ ជាមួយការបញ្ចុះតម្លៃ អ្នកដឹងតែពេញចិត្តសេវា Discount Alerts​ ហើយ។​​​​​ អ្នកអាចទទួលបាន​ព័ត៌មានថ្មីៗ ពីការបញ្ចុះតម្លៃពីហាងទំនិញ និងកន្លែងញ៉ាំអាហារជាច្រើនរៀងរាល់ថ្ងៃ។  ទោះបីជាអ្នកចង់ទិញអ្វីក៏ដោយ សេវា Discount Alerts អាចជួយឲ្យអ្នកទទួលបានការបញ្ចុះតម្លៃថ្មីៗបំផុត។​

ភ្ជាប់ឥឡូវនេះ​​ ​ហើយទទួលបានការភ្ជាប់ឥតគិតថ្លៃ​រយៈពេល 7ថ្ងៃសម្រាប់អ្នកដែលភ្ជាប់ថ្មី!

ចំណាយត្រឹមតែ 100 រៀល/ថ្ងៃ!

របៀបនៃការភ្ជាប់

ការភ្ជាប់ ដើម្បីភ្ជាប់ ភាសា
USSD *8861*1# ភាសាអង់គ្លេស
*8861*2# ភាសាខ្មែរ
ផ្ញើសារ ផ្ញើ “1” ទៅ 8861 ភាសាអង់គ្លេស
ផ្ញើ“2”ទៅ  8861 ភាសាខ្មែរ
  • ដើម្បីផ្តាច់ការភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ សូមចុច
    • សម្រាប់ភាសាអង់គ្លេសចុច *8861*1*0#
    • សម្រាប់ភាសាខ្មែរចុច *8861*2*0#

លក្ខខណ្ឌផ្សេង

  • សេវា​ Discount Alerts គឺសម្រាប់អតិថិជនសែលកាតទាំងអស់។
  • ការភ្ជាប់ប្រចាំថ្ងៃគឺមានសុពលភាព​មួយថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះ ហើយនឹងត្រូវភ្ជាប់ដោយ​ស្វ័យប្រវត្តិ ដែលទឹកប្រាក់នឹងកាត់ចេញពី គណនីគោល។
  • ប្រសិនបើការភ្ជាប់ឡើងវិញមិនបានសម្រេចដោយសារ​ អ្នកមិនមានទឹកប្រាក់គ្រប់គ្រាន់ អ្នក នឹងមិនទទួលបានសារពីការបញ្ចុះតម្លៃនានានោះទេ។
  • សេវា​ Discount Alerts នឹងផ្ញើសារពីការបញ្ចុះតម្លៃនានាជារៀងរាល់ថ្ងៃ ទាំងថ្ងៃឈប់សម្រាក និងចុងសប្តាហ៍ យ៉ាងហ៊ោចណាស់ពីរដងក្នុងមួយថ្ងៃ។​
  • ដើម្បីផ្តាច់ការភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ សូមចុច *8861*0#

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត