សេវាជូនដំណឹងអំពីអត្រាប្តូរប្រាក់ | សែលកាត

សេវាជូនដំណឹងអំពីអត្រាប្តូរប្រាក់​ និងហាងឆេងមាស

មិនដឹងថា អ្នកគឺកំពុងតែធ្វើពាណិជ្ជកម្មអន្ដរជាតិ ឬ អ្នកដែលចូលចិត្តទិញឥវ៉ាន់តាម អនឡាញនោះទេ អត្រាប្តូរប្រាក់គឺពិតជាមានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នក។ ទទួលបានដំណឹងអំពីអត្រាប្តូរប្រាក់និងហាងឆេងមាស ទាន់ហេតុការជាមួយសេវាអត្រាប្តូរប្រាក់និងហាងឆេងមាសរបស់យើង។​

ភ្ជាប់សេវាឥឡូវដើម្បីទទួលបានដំណឹងអំពីអត្រាប្តូរប្រាក់នៅលើទូរស័ព្ទរបស់អ្នក

ដើម្បីភ្ជាប់សេវា​ ចុច *1613# ឫ តេ 1613

ភ្ជាប់ឥឡូវនេះ​​ ​ហើយទទួលបានការភ្ជាប់ឥតគិតថ្លៃ​រយៈពេល 7ថ្ងៃសម្រាប់អ្នកដែលភ្ជាប់ថ្មី!

ការភ្ជាប់បន្ដ ចំណាយត្រឹមតែ 200 រៀល/ថ្ងៃ!

ទទួលបាន សារជាអក្សរ 02ដង/ថ្ងៃ រៀងរាលថ្ងៃ លើកលែងតែ ថ្ងៃអាទិត្យ និងថ្ងៃឈប់សម្រាក់។​

  • ដើម្បីផ្តាច់ការភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ សូមចុច *1613*0#

ពាក់ព័ន្ធ

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត