ព័ត៌មានអន្តរជាតិ | សែលកាត

Ian Watson, CEO, Cellcard Cambodia, A DotCom Magazine Exclusive Interview

Cellcard is Cambodia’s most-awarded mobile network having achieved more than 30 industry awards for network excellence including an Impressive six consecutive Ookla Speedtest awards and a number of category wins from Opensignal including Best Game...

Cellcard recognized as one of the 50 Most Valuable Brands of the Year 2020

Leading Cambodian telecommunications company Cellcard has again been recognized by an international media publication as one of the 50 Most Valuable Brands of the Year…

Ian Watson’s challenge when joining Cambodia’s Cellcard, in 2012, was to develop the telco in a country that was playing catch-up to many of the more developed nations in the region, particularly in 4G.

Could eSports hit ‘Start’ on Cambodia’s digital economy?

The Kingdom of Cambodia has set its sights on becoming a fully digitalized nation in the next few years, and local telecommunications carrier Cellcard believes that gaming and eSports could be the catalyst to ignite its digital economy.

Cambodia might be a poor nation but esports could make it wealthy. Here’s how.

Cambodia has certainly come a long way since its deadly civil war which happened between 11 March 1967 to 17 April 1975…

Cellcard Partners With PUBG Mobile, Moonton And NetEase Games

Cellcard unveiled a series of strategic partnerships with world-leading gaming developers namely PUBG, Moonton and NetEase while entering a strategic partnership with ONE Championship.

រកមើលបន្ថែម

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!