តើការតេ និងផ្ញើសារមានបញ្ចូលនៅក្នុង Unlimited Roaming Internet ដែរឬទេ? | សែលកាត