តើខ្ញុំអាចទទួលបានទិន្នន័យបូកបន្ថែមទៅគម្រោងបន្ទាប់របស់ Time To Rise បានដោយរបៀបណា? | សែលកាត