តើអាចពិនិត្យមើលគណនី Time To Rise បានដោយរបៀបណា? | សែលកាត