1. តើខ្ញុំអាចដកយក RoS Diamonds យ៉ាងដូចម្តេច? | សែលកាត