តើត្រូវចំនាយទិន្នន័យចំនួនប៉ុន្មានសម្រាប់ប្រើប្រាស់លើកម្មវិធីនេះ? | សែលកាត