តើអត្ថប្រយោជន៍នៃគម្រោងរបស់ខ្ញុំនឹងបាត់បង់ដែរឬទេ បន្ទាប់ពីខ្ញុំប្តូរទៅគម្រោងធំជាងមុនវារួច?  | សែលកាត