តើអ្វីទៅជា ការផ្អាកការហៅចេញ និង ការផ្អាកការហៅចេញ-ចូល? | សែលកាត