តើអ្វីទៅជាការហៅក្នុងប្រព័ន្ធ? តើអ្វីទៅជាការហៅចេញក្រៅប្រព័ន្ធ? | សែលកាត