ខ្ញុំបានប្តូរមកប្រើសែលកាត តែនៅតែមិនអាចដំណើរការអ្វីបាន។ តើខ្ញុំគួរអ្វី​យ៉ាងណា? | សែលកាត