តើ Cellcard Club ជាអ្វី? | សែលកាត

តើយើងអាចរកផ្កាយកក្នុង Cellcard Club បានដោយរបៀបណា?

លោក​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ផ្កាយ​ចំនួន5នៅ​ពេល​ដែល​អ្នក​ធ្វើ​ការ​ចុះ​ឈ្មោះ​។​

​ការ​រក​ផ្កាយ​បន្ថែម​គឺ​អាស្រ័យ​លើ​លោក​អ្នក​។​

លោក​អ្នក​នឹង​ទទួល​បាន​ផ្កាយ ​គ្រប់​ពេល​ដែល​អ្នក​បញ្ចូល​លុយ។​ បញ្ចូលលុយកាន់តែ​ច្រើន​ ប្រើប្រាស់សែលកាតកាន់​តែ​យូរ​ ទទួល​បាន​ផ្កាយ​កាន់​តែ​ច្រើន​។​