តើមានការគិតប្រាក់បន្ថែមឬទេពេលខ្ញុំប្ដូរទៅប្រើ XG? | សែលកាត