តើអ្នកណាមានសិទ្ធិទទួលបានការផ្ដល់ជូនពិសេសនេះ? | សែលកាត