អំពី គម្រោងអស្ចារ្យ | សែលកាត

តើអ្នកណាមានសិទ្ធិទទួលបានការផ្ដល់ជូនពិសេសនេះ?

កម្មវិធីពិសេសនេះផ្ដល់ជូនសម្រាប់អតិថិជនសែលកាតទាំងអស់ ដែលភ្ជាប់គម្រោងអស្ចារ្យ$1=$30 ថ្មី ឬ ភ្ជាប់ឡើងវិញ ។

តើកម្មវិធីពិសេសនេះ អនុវត្តចំពោះការភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងការភ្ជាប់ឡើងវិញដោយខ្លួនឯងមែនឬទេ?

ពិតណាស់! កម្មវិធីពិសេសនេះអនុវត្តចំពោះទាំងការភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងការភ្ជាប់ឡើងវិញដោយខ្លួនឯង សម្រាប់គម្រោងអស្ចារ្យ $1 = $30

តើខុសគ្នាដូចម្ដេចរវាងការភ្ជាប់ឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិ និងដោយផ្ទាល់ខ្លួនឯង?

ជម្រើស ទាំងពីរនេះ អាចជ្រើសរើសបាន សម្រាប់គម្រោងអស្ចារ្យ $1 = $30 ប៉ុណ្ណោះ។ ការជ្រើសរើសភ្ជាប់ដោយស្វ័យប្រវត្តិសម្រាប់គម្រោងអស្ចារ្យ មានន័យថាក្រោយពីគម្រោងអស្ចារ្យលោកអ្នកផុតសុពលភាព សែលកាតនឹងភ្ជាប់គម្រោងអស្ចារ្យជាថ្មីជូនលោកអ្នកដោយស្វ័យប្រវត្តិ។ ធ្វើរបៀបនេះអាចជួយលោកអ្នកកុំឲ្យពិបាកចុចលេខកូដភ្ជាប់គម្រោងឡើងវិញរាល់ពេល។

ការភ្ជាប់គម្រោងឡើងវិញដោយខ្លួនឯង មានន័យថា អ្នកជ្រើសរើសការភ្ជាប់គម្រោង រៀងរាល់ពេលដែលអ្នកត្រូវការ ។ បន្ទាប់ពីគម្រោងដែលអ្នកបានភ្ជាប់ ផុតសុពលភាព សែលកាតនឹងមិនភ្ជាប់គម្រោងដោយស្វ័យប្រវត្តិជូនអ្នកឡើយ។ អ្នកចាំបាច់ត្រូវភ្ជាប់គម្រោង ឡើងវិញដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់។

តើសុពលភាពនៃអត្ថប្រយោជន៍ (2.5ដុល្លារ) របស់គម្រោងសែលកាត អស្ចារ្យ មានរយៈពេលប៉ុន្មាន?

អត្ថប្រយោជន៍របស់គម្រោង អស្ចារ្យ មានសុពលភាព 1ថ្ងៃគិត ចាប់ពីម៉ោង 00:00:00ព្រឹក ដល់ 23:59:59យប់។ អត្ថប្រយោជន៍នៅសល់នឹងត្រូវលុបចោលបន្ទាប់ពីម៉ោង23:59:59យប់

តើ​ខ្ញុំ​អាច​ភ្ជាប់​គម្រោង អស្ចារ្យ 10សេន = 2.5ដុល្លារ បាន​ច្រើន​ជាង​1 ក្នុង​មួយ​ថ្ងៃ​បាន​ដែរ ឬទេ?

អ្នកអាចភ្ជាប់គម្រោងនេះបាន 2 ដង/ថ្ងៃ។ មានន័យថាអ្នកអាចប្តូរលុយ 10សេន ទៅជា 2.5ដុល្លារ បាន 2ដង/ថ្ងៃ។

តើខ្ញុំអាចភ្ជាប់គម្រោង អស្ចារ្យ $1 = $30 ច្រើនជាងម្តងក្នុងសប្តាហ៍តែមួយបានដែរឬទេ?

ពិតជាបាន!