អំពី សេវា Roaming | សែលកាត

តើខ្ញុំទាក់ទងមកកាន់សែលកាតដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានពេល Roaming តាមរបៀបណា?

លេខទំនាក់ទំនងផ្ទាល់៖ +85512812812

អ៊ីម៊ែលផ្នែកសេវាបម្រើ: customercare@cellcard.com.kh

ទំព័រហ្វេសប៊ុកផ្នែកសេវាបម្រើ៖ www.facebook.com/CellcardFanPage

តើខ្ញុំអាចតេ ឬផ្ញើសារក្នុងពេល Roaming​ ដោយរបៀបណា?

[+][លេខកូដប្រទេស និងលេខទូរស័ព្ទ]

ឧទាហរណ៍៖ តេ ឬផ្ញើសារទៅកាន់ប្រទេសកម្ពុជា៖ +85512812812

តេ ឬផ្ញើសារទៅកាន់ប្រទេសថៃ៖ +6626474491

តើខ្ញុំអាចជ្រើសរើសបណ្តាញទូរស័ព្ទសម្រាប់ Roaming ដោយរបៀបណា?

របៀបក្នុងការជ្រើសរើសបណ្តាញទូរស័ព្ទសម្រាប់ Roaming៖

*ប្រព័ន្ធ iOS

  • សូមចូលទៅកាន់ Setting
  • ជ្រើសរើស Carrier
  • ចុចយក ON សម្រាប់ Data Roaming
  • ចុចយក OFF សម្រាប់ Automatic ហើយជ្រើសយកបណ្តាញដែលមានបង្ហាញជូនសម្រាប់កញ្ចប់នីមួយៗ។

(សូមចំណាំថា អ្នកអាចប្រើប្រាស់តែបណ្តាញទូរស័ព្ទណាដែល Public បានចុះកិច្ចសន្យា Roaming ជាមួយប៉ុណ្ណោះ។)

 

*ប្រព័ន្ធ Android៖

  • សូមចូលទៅកាន់ Setting ហើយជ្រើសយក Connections
  • ជ្រើសរើស Mobile Networks
  • ចុចយក On សម្រាប់ Data Roaming
  • ចុច Search Networks ហើយជ្រើសរើសបណ្តាញដែលមានបង្ហាញជូនសម្រាប់កញ្ចប់នីមួយៗ។

(សូមចំណាំថា អ្នកអាចប្រើប្រាស់តែបណ្តាញទូរស័ព្ទណាដែល Public បានចុះកិច្ចសន្យា Roaming ជាមួយប៉ុណ្ណោះ។)

តើខ្ញុំធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីភ្ជាប់ និងផ្តាច់សេវា Roaming?

សូមចុច *1784# ដើម្បីភ្ជាប់សេវា។ អ្នកអាចភ្ជាប់ដោយឥតគិតថ្លៃ។

(អ្នកត្រូវភ្ជាប់សេវា Roaming ជាមុន មុននឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ក្រៅប្រទេស។)

សូមចុច *1784*0# ដើម្បីផ្តាច់សេវា។ អ្នកអាចភ្ជាប់ដោយឥតគិតថ្លៃ។

star មុខងារថ្មី!

មានអ្វីចង់សួរមែនទេ? កាន់តែងាយស្រួល! ឥឡូវនេះលោកអ្នកអាចឆែកមើលសំណួរចម្លើយដែលបានសួរជាញឹកញាប់ថ្មីៗនៅទីនេះ!