អំពី សេវា Roaming | សែលកាត

How to contact Cellcard for the assistance while roaming?

Hotline Number: +85512812812

Email Help: customercare@cellcard.com.kh

Fecebook Help: www.facebook.com/CellcardFanPage

How to make out-going call or send SMS while roaming?

[+][Country code & Phone Number]

Example: Call or send SMS back to Cambodia: +85512812812

Call or send SMS to Thailand: +6626474491

How do I select a network for roaming?

* iOS:

  •  Go to setting.
  •  Select Carrier
  • Set Data Roaming ON
  • Select Automatic OFF and choose network available for each package.

(Please be aware that you can only use a network operator that Public has a roaming agreement with.)

 

* Android:

  •  Go to Setting and Choose Connections.
  • Select Mobile Networks.
  • Select Data Roaming On
  • Select Network Operators.
  • Select Search Networks and choose network available for each package.

(Please be aware that you can only use a network operator that Public has a roaming agreement.)

តើខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីបញ្ចូលទឹកប្រាក់ក្នុងគណនីខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំកំពុង Roaming?

លោកអ្នកវាយ [*123*][លេខកូដសម្ងាត់ទាំង 14ខ្ទង់][ #] ហើយចុចបញ្ចូន

តើខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីពិនិត្យគណនីខ្ញុំនៅពេលខ្ញុំកំពុង Roaming?

លោកអ្នកវាយ #124# ហើយចុចបញ្ចូន

តើខ្ញុំធ្វើដូចម្ដេចដើម្បីបិទសេវា Roaming?

លោកអ្នកអាចផ្តាច់សេវាបាន ដោយគ្រាន់តែវាយអក្សរ OFF រួចផ្ញើសារទៅកាន់លេខ 125