2. តើធ្វើយ៉ាងម៉េចទើងខ្ញុំអាចដឹងលទ្ធផលបាន? | សែលកាត