1.តើវាជាកម្មវិធីដែលបន្តចូលរួមឡើងវិញដោយស្វ័យប្រវត្តិមែនទេ? | សែលកាត