តើអាំងប៉ាវ $888 អាចយកទៅប្រើសម្រាប់អ្វីខ្លះ? | សែលកាត