តើបងអាចធ្វើការខ្ចីទិញទូរស័ព្ទបានប៉ុន្មានគ្រឿង? | សែលកាត