តើបងអាចធ្វើការបង់ប្រាក់រំលោះប្រចាំខែតាមរយៈណាដែរ?​ | សែលកាត