តើកម្មវិធីឈ្នះ10000ដុល្លាររៀងរាល់ថ្ងៃជាអ្វី? | សែលកាត