តើខ្ញុំអាចឆែកមើលទឹកលុយក្នុងកម្ចីរបស់ខ្ញុំតាមវិធីណាដែរ? | សែលកាត