តើខ្ញុំអាចស្នើសុំកម្ចីតាមរយៈសារបានដែរឬទេ? | សែលកាត