សេវាកម្ម Calltunes | សែលកាត

 

 

 

 

 

ដើម្បីចូលស្តាប់បណ្ណាល័យ បទចម្រៀង Calltune Zone ៖ ទូរស័ព្ទទៅលេខ 2727

ដើម្បីដោនឡូដបទចម្រៀង Calltunes ចុច #2727#Song Code#

 

  • ដើម្បីមើល តារាងសេវា Calltunes ចុច #2727#
  • ដើម្បីថតចម្លងបទចម្រៀង៖ ចុចសញ្ញា [*] ពេលដែលអ្នកកំពុងទូរស័ព្ទទៅអ្នកណាម្នាក់ ហើយលឺបទចម្រៀងដែលអ្នកពេញចិត្ត ចង់ដាក់ជា Calltunes របស់អ្នក
  • ដើម្បីមើលចំនួនចម្រៀងដែលអ្នកបានដោនឡូត ផ្ញើសារ LIST  ទៅលេខ 2727
  • ដើម្បីលុបចោលបទចម្រៀង Calltunes: ផ្ញើសារ D [លេខកូដចម្រៀង] ទៅលេខ 2727
  • ដើម្បីស្នើសុំលេខកូដចម្រៀង និងជជែកជាមួយភ្នាក់ងារ ៖ ទូរស័ព្ទទៅលេខ 812
  • ដើម្បីផ្តាច់សេវា Calltunes ៖ ចុច #2727#0#
  • ដើម្បីចូលស្តាប់បណ្ណាល័យ បទចម្រៀង Calltune Zone ទូរស័ព្ទទៅលេខ 2727 ត្រឹមតែ 2 សេន/ថ្ងៃ
  • ដើម្បីផ្តាច់សេវា Calltune Zone, តេទៅ 2929 រួចចុច #

ពាក់ព័ន្ធ

គម្រោងសេវាបង់ប្រាក់ជាមុន

សិក្សាបន្ថែម

កញ្ចប់គម្រោង iNET

សិក្សាបន្ថែម

ទូរស័ព្ទដៃ

សិក្សាបន្ថែម

សមិទ្ធិផលពានរង្វាន់បណ្តាញសេវារបស់សែលកាត